Στο ποσό των 71.911 χιλ. ευρώ έναντι 72.686 χιλ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ το 2020, καταγράφοντας μείωση 1,07 %, λόγω μείωσης της βιομηχανικής κι επαγγελματικής κατανάλωσης εξαιτίας της πανδημίας.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 27.621 χιλ. ευρώ έναντι 29.069 χιλ. το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 4,98%, λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους, από τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας (από 15% σε 5%).

Μείωση κατά 19,09 % κατέγραψαν και τα προ φόρων κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 16.709 χιλ. ευρώ έναντι 20.652 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 19,09 %. Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 11.868 χιλ. ευρώ έναντι 14.658 χιλ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,03 %. Τα κέρδη ΕΒΙΤDA διαμορφώθηκαν σε 22.606 χιλ. έναντι 25.925 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 12,80 %.

Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους 81.916 χιλ. ευρώ έναντι 75.844 χιλ αυξημένα κατά 8,01 %. Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 40.656 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονταν την 31.12.2020 σε 185.394 χιλ. ευρώ.

«Η ΕΥΑΘ ΑΕ παραμένει μια σταθερά υγιής και βιώσιμη εταιρεία και έχει διατηρήσει τα τελευταία χρόνια υψηλή κερδοφορία και μερισματική απόδοση. Παρά τη δύσκολη συγκυρία λόγω της υγειονομικής κρίσης, τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς, επιδεικνύουν περιορισμένη διακύμανση, χωρίς σημαντικές επιδράσεις επί των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και τη ρευστότητά της» αναφέρει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της. Όπως επισημαίνεται, η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα υψηλά ταμειακά της διαθέσιμα, επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση του επενδυτικού της σχεδίου, με έμφαση σε σημαντικά έργα υποδομής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεών της. Money Review