Οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, όπως οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι διαδικτυακές εργαλειοθήκες που πλέον έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας, δίνουν μια ολοκληρωμένη διάσταση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως εναλλακτική επιλογή και επιτρέπουν στον φοιτητή – πόσο μάλλον στον εργαζόμενο φοιτητή – να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησής του κάνοντας αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου του.

H μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσοτέρους φοιτητές, μιας και επιτρέπει στον κάθε ενδιαφερόμενο να συνδυάσει τις επαγγελματικές και κοινωνικές του υποχρεώσεις με τις σπουδές στο δικό του χώρο και χρόνο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) επένδυσε νωρίς στον τομέα της ψηφιακής ακαδημαϊκής κουλτούρας και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ετήσια κατάταξη των Times Higher Education Impact Rankings 2020 το κατάταξε ανάμεσα στα κορυφαία 101+ πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και υποδομών για τις πρακτικές καινοτομίας που εφαρμόζει στη διδασκαλία, την έρευνα, την επιχειρηματικότητα και την μεταφορά της γνώσης στην κοινωνία.

Η επιτυχία της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του EUC βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των διαδικασιών μάθησης, στις οποίες αλληλοεπιδρούν τρία βασικά στοιχεία: η συνεργασία (μεταξύ φοιτητών, φοιτητών-διδασκόντων), η καθοδήγηση/mentoring των φοιτητών (από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου) και τα μέσα μάθησης (περιβάλλον μάθησης, περιεχόμενα μαθημάτων, εργαλεία μάθησης).

Παιδαγωγικό μοντέλο με επίκεντρο το φοιτητή

Αυτές οι ψηφιακές εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας βασίστηκαν και αξιοποίησαν την εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνογνωσία του παιδαγωγικού μοντέλου των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ενός μοντέλου που από το 2015 είχε εισαγάγει στα μαθήματα τη Μεικτή Μάθηση (Blended Learning) και που από το 2018 εφαρμόζει την πολιτική της Ψηφιακής Ενισχυμένης Μάθησης (Digital Enhanced Learning) σε όλα τα συμβατικά του προγράμματα σπουδών.

Αξιοσημείωτο είναι πως η ενεργή αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών και ακαδημαϊκών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο συμβάλλει και στο χαμηλό ποσοστό εγκατάλειψης σπουδών, κάτω από 5%, σε σχέση με το περίπου 20% που καταγράφεται κατά μέσο όρο στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Κορυφαία τεχνογνωσία και έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, τη διασύνδεση του με τον κόσμο της εργασίας και την κοινωνία. Βασισμένη σε αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία, η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσφέρει μια μεγάλη δέσμη προγραμμάτων σπουδών, προσελκύοντας φοιτητές από όλο τον κόσμο οι οποίοι δεν δύνανται να σπουδάσουν με τον συμβατικό τρόπο εκπαίδευσης. Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας της Μονάδας εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι η κορυφαία τεχνογνωσία του ακαδημαϊκού προσωπικού που είναι πλήρως καταρτισμένο στο μοντέλο ψηφιακής εκπαίδευσης και προσηλωμένο στη στήριξη των φοιτητών.

Το προσαρμοσμένο αυτό παιδαγωγικό μοντέλο στοχεύει στη διευκόλυνση και υποστήριξη του φοιτητή στην πορεία του προς τη μάθηση. Τα ψηφιακά εργαλεία και οι διαδικτυακές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν ραγδαία κατά την τελευταία κυρίως δεκαετία προσφέρουν πλέον μοναδικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την ενεργητική μάθηση και την αποτελεσματικότερη επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η συνεχής αλληλεπίδραση καθηγητών και φοιτητών, σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις και κανάλια επικοινωνίας και ανατροφοδότησης σε πολλά επίπεδα, οι μαθησιακές δραστηριότητες, η συνεχής πρόσβαση στη σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard, η 24ωρη τεχνική υποστήριξη, η ηλεκτρονική πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, και εν τέλει η διαλογική μάθηση σε σύγχρονη ή ασύγχρονη μορφή, κάτι που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση των προγραμμάτων.

Με αυτό τον τρόπο η μάθηση καθίσταται πιο ελκυστική και επωφελής για τους φοιτητές. Ο φοιτητής του πανεπιστημίου του 21ου αιώνα θέλει και απαιτεί εκπαιδευτικές εμπειρίες που να είναι προσαρμοσμένες και να αξιοποιούν ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές που τις χρησιμοποιεί ήδη σε άλλες πτυχές της καθημερινότητάς του.

Διαπανεπιστημιακή σύμπραξη με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η αυξημένη ζήτηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οδήγησε και στην ανάπτυξη μιας σημαντικής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τον Σεπτέμβρη 2020.

Πρόκειται για μια διαπανεπιστημιακή σύμπραξη με την οποία ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών οργανισμών επί ενός προγράμματος που δημιουργεί προστιθέμενη ακαδημαϊκή αξία. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου «ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση», το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/των στην Ελλάδα.

Ποικίλα Προγράμματα Σπουδών

H προσφορά των εξ αποστάσεων προγραμμάτων εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται κάθε χρόνο δίνοντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες σε τομείς που θα τους δώσουν προβάδισμα στην αγορά εργασίας.

Πτυχία

• Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία
• Βυζαντινή Μουσική – Ψαλτική Τέχνη
• Ψυχολογία
• Marketing Communications and Social Media

Μεταπτυχιακά
• Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία 
• Ασφάλεια Κυβερνοχώρου / Cybersecurity
• Δημόσια Διοίκηση 
• Δημόσια Υγεία 
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
• Ελληνικές Σπουδές
• Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική 
• Επιστήμες της Αγωγής:
◦ Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση 
◦ Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 
◦ Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση 
◦ Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 
• Μουσική Παιδαγωγική 
• Ποινικό Δίκαιο 
• Συστήματα Πληροφορικής 
• Τεχνητή Νοημοσύνη / Artificial Intelligence 

Παρακολούθησε τη διαδραστική διαδικτυακή παρουσίαση στις 7 Απριλίου 2021 και μάθε περισσότερα για τις Σχολές και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει.

Δήλωσε συμμετοχή ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή να επικοινωνήσετε στο email info@euc.ac.cy και στο 00357 22 713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού τετραμήνου 4 Οκτωβρίου 2021.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr