Να αγοράσει έως και 30 εκατ. ίδιες μετοχές προτίθεται ο  ΟΤΕ κατά τη χρονική περίοδο από 05/03/2021 έως και 28/01/2022.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι αγορές ιδίων μετοχών θα γίνουν σε εύρος τιμών από 1 έως 30 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών κατά την προαναφερόμενη περίοδο θα ανέλθει περίπου σε 167 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων.

Το τελικό συνολικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής. Το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών θα διαχειριστεί κατά την κρίση της, ως κύριος ανάδοχος, η Morgan Stanley.

Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι σήμερα η εταιρεία κατέχει 1.421.976 ίδιες μετοχές.

moneyreview.gr