Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σε συνεδρίασή του την περασμένη Παρασκευή (12/02) συγκάλεσε τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 10 Μαρτίου (13:00), με βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση των ετήσιων εταιρικών κι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1 Ιουλίου 2019-30 Ιουνίου 2020, την έγκριση των ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από 1 Ιουλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και την εκλογή τακτική κι αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021.

Αναλυτικά η πρόσκληση του Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με ημερομηνία ανάρτησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 17η Φεβρουαρίου 2021:

“Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 του μηνός Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 13, 152 35 Βριλήσσια Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας, από 1 Ιουλίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2020, μετά από ακρόαση των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 1 Ιουλίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

3) Έγκριση των Ενδιάμεσων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας, από 1 Ιουλίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, μετά από ακρόαση των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

5) Έγκριση συμβάσεων συναφθεισών κατά την εταιρική χρήση 01.07.2019 – 30.06.2020.

6) Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 17 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 13, 152 35 Βριλήσσια Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Μαρτίου 2021 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 17 Μαρτίου 2021, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης”.