Την περασμένη Παρασκευή (15/1) καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το ποσό της τελευταίας αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Από το ποσό των 5 εκατ. ευρώ που είχε προκηρυχθεί αρχικά στη Γενική Συνέλευση της 23ης Σεπτεμβρίου, χρειάστηκε -για τις ανάγκες της ΠΑΕ κατά τη διάρκεια του τριμήνου Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020- να εισρεύσουν συνολικά κεφάλαια που κάλυψαν το ποσό του 1.620.999 ευρώ, το οποίο και πιστοποιήθηκε ως μερική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. επισημαίνεται:

“Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, το διακριτικό τίτλο “Π.Α.Ο. ΠΑΕ” και αριθμό ΓΕΜΗ 330401000.

Την 15/01/2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2451674, το από 30/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 330401000 καθώς και η από 30/12/2020 Έκθεση Πιστοποίησης της Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με τα οποία:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 1.620.990 ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 5.000.010 ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23/09/2020.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 4548/2018. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

“Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)”.

Η πιστοποίηση του ποσού της τελευταίας ΑΜΚ, εγκρίθηκε πρώτα απ’ το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στις 30 Δεκεμβρίου 2020 κι έγινε “…μέσω καταβολής μετρητών και κεφαλαιοποίησης ποσών, διά εκδόσεως πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων (5.403.300) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης”.

Πλέον, όπως αναφέρεται και στο αναπροσαρμοσμένο άρθρο 8 του καταστατικού της ΠΑΕ, το (συνολικό) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας “…ανέρχεται πια στο ποσό των 53.529.934,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 178.433.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων το 10%, ήτοι 17.843.312 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ”.

Θα πρέπει να επισημανθεί πως η συγκεκριμένη, ήταν η ένατη διαδοχική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τον Ιούνιο του 2018 (όταν και η πλευρά Αλαφούζου αποφάσισε τότε να άρει την οκτάμηνη “στάση πληρωμών”) κι ενώ -ως γνωστόν- έχει ήδη προκηρυχθεί από τις 12 Ιανουαρίου, ακόμη μία αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τετράμηνης διάρκειας για το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των χρημάτων που έχουν μπει στο λογαριασμό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την πλευρά της ιδιοκτησίας του “τριφυλλιού” σ’ αυτά τα 2,5 χρόνια (Ιούνιος 2018 μέχρι σήμερα) έφτασε τα 45.323.991 ευρώ.

Photo Credits: Eurokinissi